Thorn Bulgaria Ltd.

Системи за мониторинг на тръбопроводи

Торн България ООД е представител на Thorn International Inc. USA и в това си качество внедри и пусна в експлоатация система за откриване на пробиви и мониторинг на магистрален тръбопровод за “Лукойл България” АД.

Проблемът “Технологични и криминални пробиви” по протежението на тръбопроводи попада в полезрението на научния екип на фирмата преди няколко години поради сериозността на последствията, които носи заедно със себе се:

Тези и ред други негативни ефекти от пробиви по протежението на тръбопровод за нефтопродукти накараха специалистите ни след внимателен анализ и изследвания да разработят решение на проблема: “Система за анализ на даннни и локализиране на пробиви в реално време”

Системата интегрира хардуер и софтуер за събиране на база данни в реално време от измервателни прибори монтирани на тръбопровода. Данните се подават в централен компютър за обработка и анализ посредством преносната среда - в случая високоскоростна безжична мрежа за големи разстояния. Резултатът се предава на оператора на системата практически в момента на настъпване на събитието.

Системата е изградена и работи в отсечката Бургас –Ихтиман. Заснета беше реалната топография на тръбопровода поради множеството изменения през годините на експлоатация. Бе създаден триизмерен математически модел на тръбопровода в този участък.

Системата функционира в реално време и оперативната информация се приема от оператора на база Камено на територията на “ЛУКОИЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”.

Тествана при всякакви технологични режими в реални условия системата доказва ефективността си при локализиране на пробиви в тръбопровода. Тестовете са съпроводени с протоколи подписани от двете страни провеждащи експерименталните запуски на системата.

При тестовите изпитания предлаганата от нас система постигна рекордно време за локализиране на пробива между 10 – 20 секунди след отваряне на криминален кран или промошлен разлив охраната получава веднага точни координати на въжникналото изтичане.

Разработената от екипа ни система за локализация на аварийни и криминални пробиви по продуктопроводи (нефтопроводи) работи в реално време (т.е. в момента на настъпване на самото събитие).

Система включва:

При тестовете проведени на територията на България системата доказа способността си да открива и локализира криминални пробиви с много малък дебит.

Разработени са и математически методи за откриване и визуализиране върху математическия модел на наличието на газова фаза в тръбопровода т.е. системата може да локализира участъците на прекъсване на флуида

Системата може да бъде пригодена за работа с разнородни флуиди на търбопроводи с произволни диаметри и конфигурация съгласно техническо задание.

Thorn International Inc. USA поема ангажименти за адаптирането на системата и към вече изградени тръбопроводи пренасящи и други суровини като нефт, газ, вода и др.

Екипа на Thorn International Inc. USA изказва благодарност на ръководството на нефтена компания ЛУКОЙЛ за съдействието при реаизацията на проекта!

Screenshot 1 Screenshot 2